HORARIS BUDO SHIN

SALA 1

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:30
Iaido y Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats
20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:30
Iaido y Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avanzçats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:30
Iaido y Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:30
Iaido y Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

SALA 2

19:00 a 20:00
Krav Maga iniciats

20:00 a 21:00
Krav Maga avançats

19:30 a 20:30

20:30 a 22:00
Wing Chun

19:00 a 20:00
Krav Maga iniciats

20:00 a 21:00
Krav Maga avançats

19:00 a 20:00
Krav Maga iniciats

20:00 a 21:00
Krav Maga avançats

19:30 a 20:30

20:30 a 22:00
Wing Chun

19:00 a 20:00
Krav Maga iniciats

20:00 a 21:00
Krav Maga avançats

19:30 a 20:30

20:30 a 22:00
Wing Chun

19:30 a 20:30

20:30 a 21:30

19:30 a 20:30

20:30 a 22:00
Wing Chun

19:30 a 20:30

20:30 a 21:30

TELÈFON

BLOG

Budo Shin

UBICACIÓ

C. del Mar 47-49, Tarragona

Artes marciales Tarragona

Arts Marcials Tarragona
Defensa personal Tarragona

Copyright © 2020 Budo Shin Tarragona. Arts Marcials Tradicionals Tarragona