HORARIS BUDO SHIN

SALA 1

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:30
Iaido y Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats
20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:30
Iaido y Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avanzçats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:30
Iaido y Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

19:00 a 20:30
Iaido y Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate

SALA 2

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

19:30 a 20:30

20:30 a 22:00
Wing Chun

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

19:30 a 20:30

20:30 a 22:00
Wing Chun

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

19:30 a 20:30

20:30 a 22:00
Wing Chun

19:30 a 20:30

20:30 a 21:30

19:30 a 20:30

20:30 a 22:00
Wing Chun

19:30 a 20:30

20:30 a 21:30

Copyright © 2020 Budo Shin Tarragona. Arts Marcials Tradicionals Tarragona