HORARIS BUDO SHIN

SALA 1

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 3)

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate adults

16:45 a 17:45
Karate infantil (grup 4)

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 2)

19:00 a 20:30
Iaido i Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 1)

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate adults

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 3)

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate adults

16:45 a 17:45
Karate infantil (grup 4)

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 2)

19:00 a 20:30
Iaido i Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 1)

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate adults

16:45 a 17:45
Karate infantil (grup 4)

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 2)

19:00 a 20:30
Iaido i Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 3)

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate adults

16:45 a 17:45
Karate infantil (grup 4)

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 2)

19:00 a 20:30
Iaido i Jodo

20:30 a 22:00
Ninjutsu

18:00 a 19:00
Karate infantil (grup 3)

19:00 a 20:00
Nihon Tai-jitsu iniciats

20:00 a 21:00
Nihon Tai-jitsu avançats

21:00 a 22:00
Karate adults

SALA 2

17:30 a 18:30
Wing Chun (grup A)

19:00 a 20:00
Wing Chun (grup B)

17:30 a 18:30

19:00 a 20:00

17:30 a 18:30
Wing Chun (grup A)

19:00 a 20:00
Wing Chun (grup B)

17:30 a 18:30
Wing Chun (grup A)

19:00 a 20:00
Wing Chun (grup B)

17:30 a 18:30

19:00 a 20:00

17:30 a 18:30
Wing Chun (grup A)

19:00 a 20:00
Wing Chun (grup B)

17:30 a 18:30

19:00 a 20:00

17:30 a 18:30
Wing Chun (grup A)

19:00 a 20:00

17:30 a 18:30

19:00 a 20:00

17:30 a 18:30
Wing Chun (grup A)

19:00 a 20:00

Copyright © 2020 Budo Shin Tarragona. Arts Marcials Tradicionals Tarragona

WhatsApp